Menu Close

Pravidlá ochrany súkromia na webovej platforme

Tieto Pravidlá ochrany súkromia opisujú spôsob, akým môžu byť osobné údaje fyzických osôb navštevujúcich a používajúcich (ďalej len „Používatelia“, „Vy“ alebo „dotknuté osoby“ v príslušnom gramatickom tvare) túto webovú stránku www.buscopan.sk (ďalej len „Webová stránka“) spracúvané, zhromažďované, uchovávané a používané prevádzkovateľom, spoločnosťou Ipsen CHC so sídlom 65 Quai Georges Gorse, 921 00 Boulogne-Billancourt, Francúzska republika, zapísanou v Obchodnom registri Nanterre, číslo zápisu 308-197-185, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky Mayoly Slovensko s.r.o. Eurovea Central, Pribinova 4 811 01 Bratislava, Slovakia – Staré Mesto, IČO: 52-627-764, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 6868/B (ďalej len „Ipsen“, „spoločnosť Ipsen“ alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare), e-mailová adresa: Medinfo.SVK@mayoly.com, telefónne číslo: +421 232 310 325, poštová adresa: Mayoly Slovensko s.r.o., organizačná zložka, Eurovea Central, Pribinova 4, 811 01 Bratislava, Slovensko.

Spoločnosť Ipsen sa zaväzuje chrániť osobné údaje dotknutých osôb v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane súkromia a osobných údajov vrátane Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (GDPR), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platným na území Slovenskej republiky a s ďalšími právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, ktoré upravujú uchovávanie, spracúvanie, sprístupňovanie a prenos osobných údajov (ďalej spoločne len „Právne predpisy o ochrane osobných údajov“).

Za účelom zabezpečenia súladu s platnými Právnymi predpismi o ochrane osobných údajov môžu byť tieto Pravidlá ochrany súkromia pravidelne menené, upravované alebo inak aktualizované aj bez predchádzajúceho upozornenia. Dovoľujeme si preto vyzvať Používateľov, aby pravidelne navštevovali túto stránku a priebežne sa oboznamovali s aktuálnym znením Pravidiel ochrany súkromia.

S osobnými údajmi však budeme zaobchádzať a budeme ich spracúvať vždy v súlade s Pravidlami ochrany súkromia platnými v čase ich získania.

1. Zhromažďované a spracúvané údaje

Pri návšteve tejto Webovej stránky Používateľ nie je povinný poskytovať ani inak sprístupňovať spoločnosti Ipsen žiadne osobné údaje.

Spoločnosť Ipsen môže zhromažďovať a spracúvať osobné údaje, ktoré Používatelia dobrovoľne poskytnú, respektíve inak sprístupnia spoločnosti Ipsen na určitý účel. V takomto prípade bude od príslušného Používateľa vyžiadaný súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak sa takýto súhlas vyžaduje v súlade s platnými Právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a/alebo Používateľovi bude poskytnutá informácia o zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov v súlade s platnými Právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracúva osobitné kategórie osobných údajov (údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzických osôb).

Táto Webová stránka neaplikuje automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Táto Webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je cielene zhromažďovať, uchovávať ani spracúvať osobné údaje o osobách mladších ako 16 rokov.

Technické/IT údaje

Informačné systémy a softvérové postupy používané na zabezpečenie funkčnosti Webovej stránky počas svojej bežnej prevádzky zhromažďujú niektoré údaje Používateľov, ktorých prenos je pri použití internetových komunikačných protokolov implicitný.

Takéto údaje zahŕňajú: IP adresy, typ použitého prehliadača, operačný systém, názov domény a adresa webových stránok, z ktorých bol uskutočnený prístup, informácie o stránkach, ktoré Používatelia navštívili v rámci Webovej stránky, čas vstupu, doba strávená na každej stránke, analýza internej cesty a ďalšie parametre súvisiace s operačným systémom a IT prostredím Používateľa (ďalej spoločne len „Technické/IT údaje“).

Technické/IT údaje sú zhromažďované a používané výlučne na súhrnnej a anonymnej báze a môžu byť použité na určenie zodpovednosti v prípade prípadných IT/elektronických porušení spôsobujúcich škodu na Webovej stránke.

Technické/IT údaje Používateľa priamo neidentifikujú podľa mena a priezviska ale môžu byť použité na identifikáciu toho, že konkrétny počítač alebo zariadenie navštívilo Webovú stránku.

2. Použitie a spracúvanie Technických/IT údajov a údajov sprístupnených Používateľom

Technické/IT údaje

Technické/IT údaje budú spracúvané iba na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť Ipsen, a to v záujme zvýšenia užitočnosti Webovej stránky pre Používateľov, pričom Technické/IT údaje môžu byť použité na nasledovné účely:

 • Uskutočnenie analýzy Webovej stránky a meranie výkonnosti Webovej stránky;
 • Udržiavanie Webovej stránky, a to aj na bezpečnostné účely.

Na účely uvedené vyššie môžeme používať súbory cookies. Pre viac informácií o súboroch cookies a ich používaní sa prosíme, oboznámte s našimi Pravidlami používania súborov cookies.

Spracúvanie údajov sprístupnených Používateľom na účely vybavovania žiadostí, otázok a iných dopytov Používateľov

Ak sa Používateľ rozhodne kontaktovať spoločnosť Ipsen, spoločnosť Ipsen môže spracúvať osobné údaje dobrovoľne sprístupnené Používateľom, a to za účelom vybavenia príslušného dopytu Používateľa a v rozsahu nevyhnutnom na jeho vybavenie, predovšetkým v rozsahu meno a priezvisko, kontaktné údaje a obsah správy doručenej Používateľom spoločnosti Ipsen, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na jeho vybavenie, najviac po dobu 13 mesiacov od doručenia príslušného dopytu.

Právnym základom pre spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov je súhlas dotknutej osoby s ich spracúvaním, pokiaľ na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ. Spoločnosť Ipsen v takomto prípade vyžiada od príslušného Používateľa súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak sa takýto súhlas vyžaduje v súlade s platnými Právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Hlásenie nežiaducich účinkov liekov, o ktorých sa Ipsen dozvie

Hlásenie nežiadúcich účinkov, respektíve podozrení na nežiadúce účinky liekov alebo iných produktov Ipsen vo vzťahu k spoločnosti Ipsen nie je povinné. Ak sa u Používateľa vyskytol akýkoľvek nežiadúci účinok, je potrebné sa obrátiť na ošetrujúceho lekára alebo lekárnika. Vyššie uvedené sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii lieku.

Nežiadúce účinky je možné hlásiť priamo Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Bližšie informácie o hlásení podozrení na nežiadúce účinky liekov možno nájsť na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv po kliknutí na nasledovný odkaz https://portal.sukl.sk/eskadra/?act=EskadraMain&mId=1. Formulár na elektronické podávanie hlásení je dostupný online na nasledovnom odkaze: https://portal.sukl.sk/eskadra/.

Ak sa spoločnosť Ipsen dozvie o nežiadúcich účinkoch liekov alebo iných produktov Ipsen, môže spracúvať osobné údaje osôb, ktorých sa príslušné nežiadúce účinky týkajú vrátane osobitných kategórií osobných údajov a údajov týkajúcich sa zdravia príslušnej osoby, pričom na tento účel môže spracúvať osobné údaje, ktoré Ipsen získa priamo od Používateľa alebo od tretích osôb, ak takéto sprístupnenie bolo v súlade s platnými Právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Ipsen môže takéto údaje spracúvať za účelom splnenia zákonom stanovenej povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámiť nežiaduce účinky liekov, o ktorých sa spoločnosť Ipsen dozvedela, príslušnému orgánu dozoru nad bezpečnosťou humánnych liekov v Slovenskej republike. Na tento účel môže Ipsen spracúvať osobné údaje v rozsahu stanovenom platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým v rozsahu iniciály dotknutej osoby, dátum narodenia a vek, opis nežiadúcej reakcie, jej priebeh a výsledok, pričom môže takéto údaje spracúvať po dobu najviac 13 mesiacov, prípadne po dobu dlhšiu, ak to vyžadujú platné všeobecne záväzné právne predpisy.

Právnym základom pre spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov je súhlas dotknutej osoby s ich spracúvaním, pokiaľ na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ. Spoločnosť Ipsen v takomto prípade vyžiada od príslušného Používateľa súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak sa takýto súhlas vyžaduje v súlade s platnými Právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

3. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje spracúvané zo strany Ipsen nebudú bez súhlasu dotknutej osoby predmetom predaja, zdieľania ani iného distribuovania vo vzťahu k tretím osobám okrem prípadov, keď to od nás vyžadujú platné všeobecne záväzné právne predpisy, záväzné rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu  alebo ak je takéto sprístupnenie inak nevyhnutné na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

V závislosti od konkrétnych účelov spracúvania osobných údajov sa môže vyžadovať, aby spoločnosť Ipsen zdieľala osobné údaje s nasledovnými príjemcami:

 • Zamestnanci Ipsen a Pridružené spoločnosti Ipsen;
 • Vybraní dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo predajcovia konajúci na základe pokynov spoločnosti Ipsen na účely uskutočňovania hostingu webových stránok, dátových analýz, poskytovania informačných technológií a súvisiacich infraštruktúr, zákazníckej podpory, auditu a podobne;
 • Právne alebo administratívne orgány: ak to vyžadujú platné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sú záväzné pre spoločnosť Ipsen vrátane právnych predpisov mimo územia krajiny bydliska dotknutej osoby;
 • Potenciálni nadobúdatelia a iné zúčastnené strany v prípade zlúčenia, zákonného úkonu reštrukturalizácie, napríklad akvizícia, spoločný podnik, postúpenie, rozdelenie alebo odpredaj;

Spoločnosť Ipsen bude v každom prípade požadovať, aby príslušní príjemcovia:

 • Sa zaviazali dodržiavať Právne predpisy o ochrane osobných údajov, tieto Pravidlá ochrany súkromia a princípy, zásady a pravidlá obsiahnuté v týchto Pravidlách ochrany súkromia;
 • Spracúvali osobné údaje iba na účely uvedené v týchto Pravidlách ochrany súkromia a v súlade s nimi;
 • Implementovali vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia navrhnuté za účelom ochrany integrity a dôvernosti osobných údajov.

4. Prenosy osobných údajov

Spoločnosť Ipsen je globálna biofarmaceutická skupina s pridruženými spoločnosťami, partnermi a subdodávateľmi so sídlom v mnohých krajinách v rámci sveta.

Z tohto dôvodu sa môže vyžadovať, aby spoločnosť Ipsen preniesla osobné údaje do iných krajín vrátane prenosu z územia Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru do krajín mimo územia Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru do krajín, ktoré nemusia byť považované za krajiny poskytujúce rovnakú úroveň ochrany ako krajina, v ktorej má dotknutá osoba bydlisko.

V prípade potreby prenosu osobných údajov spoločnosťou Ipsen mimo územia Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru spoločnosť Ipsen zabezpečí, aby prenos bol uskutočnený do krajín, vo vzťahu ku ktorým Európska komisia rozhodla, že príslušná krajina, územie alebo jeden či viaceré určené odvetvia v danej krajine zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Ak také rozhodnutie neexistuje, Ipsen sa zaväzuje, že zabezpečí, aby prenos osobných údajov bol realizovaný iba vtedy, ak budú implementované primerané záruky ochrany osobných údajov, ako to vyžadujú platné Právne predpisy o ochrane osobných údajov, a to predovšetkým na základe štandardných zmluvných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijala Európska komisia. Spoločnosť Ipsen poskytne kópiu príslušných záruk na požiadanie dotknutej osoby.

5. Doba uchovávania Osobných údajov

Informácie o dobách uchovávania vašich osobných údajov nájdete:

 • pre súbory cookie – tu
 • v prípade hlásenia nežiaducich účinkov – tu

Osobné údaje sú spoločnosťou Ipsen spracúvané a uchovávané po určitú dobu v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý sú spracúvané, najviac 13 mesiacov od toho, ktorá z nasledovných skutočností nastane neskôr: (i) ich zhromaždenie spoločnosťou Ipsen alebo (ii) posledný kontakt spoločnosti Ipsen s dotknutou osobou, v každom prípade však najdlhšie po dobu archivačnej doby, ktorú ustanovujú platné všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými je viazaná spoločnosť Ipsen.

6. Bezpečnosť

Osobné údaje budú uchovávané na zabezpečených serveroch a budú prísne dôverné.

7. Práva dotknutej osoby

V súlade s okolnosťami a platnými Právnymi predpismi o ochrane osobných údajov dotknutá osoba má nasledovné práva týkajúce sa osobných údajov:

Právo Čo to znamená?
a. Právo na prístup Právo získať prístup k údajom, ktoré spracúva Ipsen.
b. Právo na opravu Právo na opravu údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné.
c. Právo na výmaz Toto je známe aj ako ‘právo na zabudnutie’ a zjednodušene povedané umožňuje dotknutej osobe požiadať o vymazanie alebo odstránenie údajov v prípade, že neexistuje žiadny pádny dôvod, aby ich spoločnosť Ipsen naďalej používala. Nejde o univerzálne právo na výmaz; existujú z neho výnimky.
d. Právo na obmedzenie spracúvania Právo ‘blokovať’ alebo zamedziť ďalšiemu používaniu údajov za určitých okolností. Ak je spracúvanie obmedzené, Ipsen má právo naďalej uchovávať údaje, nesmie ich však ďalej používať.
e. Právo na prenosnosť údajov Právo získať a znovu použiť osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za určitých okolností.
f. Právo namietať Právo namietať určité typy spracúvania za určitých okolností.
g. Právo odvolať súhlas Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Ak si želáte uplatniť ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, prosíme, pošlite nám Žiadosť na uplatnenie práv dotknutej osoby poštou na adresu: Mayoly Slovensko s.r.o., organizačná zložka, Eurovea Central, Pribinova 4, 811 01 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na adresu: Medinfo.SVK@mayoly.com.

Ak nie ste spokojný/á s odpoveďou na Vašu sťažnosť alebo ak sa domnievate, že ste priamo dotknutý/á na svojich právach alebo že spracúvanie Vašich údajov nie je v súlade s Právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na príslušný orgán dohľadu nad osobnými údajmi. Príslušným orgánom dohľadu nad osobnými údajmi v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

8. Presmerovanie na externé stránky

Za účelom umožnenia začleniť funkcie sociálnych sietí priamo do Webovej stránky (napríklad funkcia „Páči sa mi“ na sociálnej sieti Facebook, funkcia „Sledovať“ na sociálnej sieti Twitter) môžu byť na tejto Webovej stránke umiestnené určité špeciálne nástroje s názvom doplnky pre sociálne siete (Social plug-ins).

Všetky doplnky pre sociálne siete sú označené príslušným logom sociálnej siete.

V prípade interakcie s doplnkom v rámci Webovej stránky (napríklad kliknutie na tlačidlo „Páči sa mi“) alebo znechania komentára prehliadač odošle príslušné informácie priamo na platformu sociálnych sietí a uloží ich.

Ak chcete získať ďalšie informácie o účele, type a spôsobe zhromažďovania, spracúvania, používania a uchovávania osobných údajov prostredníctvom platformy sociálnych sietí, ako aj informácie o uplatňovaní Vašich práv, prosíme, oboznámte sa so zásadami ochrany osobných údajov sociálnej siete.

V súčasnosti na Webovej stránke nie sú umiestnené žiadne doplnky pre sociálne siete.

10. Prepojenia z/na webové stránky tretích osôb

V rámci Webovej stránky môžete použiť prepojenia na prechod na iné webové stránky, pričom na Webovú stránku môžete byť presmerovaný/á aj tretími stranami.

Spoločnosť Ipsen nenesie zodpovednosť za akékoľvek žiadosti o poskytnutie osobných údajov na webové stránky tretích strán a/alebo za ich poskytovanie a v súvislosti so správou overovania identifikácie akýmikoľvek tretími stranami.

Pred poskytnutím akýchkoľvek informácií sa prosím, oboznámte s pravidlami ochrany osobných údajov príslušných webových stránok tretích strán.

11. Používaná technológia

Cookies

Táto Webová stránka používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“), vrátane cookies tretích strán.

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú umiestňované do Vášho počítača, smartfónu alebo iného zariadenia. Súbory cookies sú uchovávané v pevnom disku (hard disku) Vášho zariadenia bez rizika jeho poškodenia.

Pri vstupe na Webovú stránku máte právo:

 • Prijať používanie súborov cookies; alebo
 • Odmietnuť používanie súborov cookies; alebo
 • Nastaviť Vaše preferencie ohľadne súborov cookies.

Pre ďalšie informácie sa  prosíme, oboznámte s našimi Pravidlami používania súborov cookies.

12. Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky v súvislosti s týmito Pravidlami ochrany súkromia alebo iné otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov alebo práv dotknutých osôb, prosíme, pošlite nám e-mail na nižšie uvedenú e-mailovú adresu Zodpovednej osoby spoločnosti Ipsen: rgpd@mayoly.com.

Dátum poslednej revízie textu: 01/2024