Menu Close

Autorské práva a duševné vlastníctvo

Spoločnosť IPSEN CHC týmto oprávňuje návštevníkov tejto stránky kopírovať materiály, ktoré uverejnila na tejto webovej stránke, avšak iba pre vlastnú nekomerčnú potrebu a pod podmienkou, že kópia takto zhotovených materiálov bude výslovne obsahovať upozornenie na autorské práva spoločnosti IPSEN CHC. Akékoľvek neautorizované použitie týchto materiálov je na užívateľove vlastné riziko.

Úmyslom tohto vyhlásenia však v žiadnom prípade nie je poskytnutie licencie alebo akéhokoľvek iného práva alebo oprávnenia na používanie ochranných známok alebo patentov či iného práva duševného vlastníctva spoločnosti IPSEN CHC alebo akejkoľvek tretej strany.

Obchodné známky, ktoré vlastní spoločnosť IPSEN CHC, alebo ktoré má právo používať na základe licencie, sú na tejto webovej stránke uvedené kurzívou. Používa sa britský a americký pravopis, v závislosti od autora a zdroja informácií. Ochranné známky tretích strán uvedené na tejto webovej stránke slúžia iba na identifikáciu výrobkov a služieb svojich vlastníkov a z používania týchto známok nemožno vyvodzovať závery, že spoločnosť IPSEN CHC je ich sponzorom alebo propaguje tieto známky.

Akékoľvek informácie, ktoré návštevník tejto webovej stránky na nej zadá alebo iným spôsobom zverejní, sa nebudú považovať za dôverné.