Menu Close

Kontakt

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

IPSEN CHC
65 Quai Georges Gorse
92100 Boulogne-Billancourt
Francúzsko

Zastúpenie v SR:

Mayoly Slovensko s.r.o.
Eurovea Central, Pribinova 4
811 01 Bratislava
Slovakia

e-mail: Medinfo.SVK@mayoly.com

Ak nie ste zdravotnícky pracovník, prosíme kontaktujte najprv svojho lekára alebo lekárnika. V prípade potreby riešenia neodkladnej požiadavky vzťahujúcej sa k nežiaducej príhode, nehode, riziku nehody alebo sťažnosti na kvalitu tejto zdravotníckej pomôcky, alebo pre žiadosť o medicínske informácie prosíme kontaktujte: Medinfo.SVK@mayoly.com.

Kontakt na hlásenie nežiaducich účinkov lieku prosím kontaktujte: Vigilance.SVK@mayoly.com.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii Vášho lieku. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, email: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch.

Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti Vášho lieku.