Menu Close

Podmienky použitia

Použitie

Obsah tejto web-stránky je vlastníctvom skupiny spoločností Boehringer Ingelheim a je chránený autorskými právami. Povolenie k použitiu týchto dokumentov (vytlačených článkov, tlačových vyhlásení, kariet materiálových údajov a FAQ) z web-stránky sa udelí za predpokladu, že (1) táto poznámka bude uvedená, (2) použitie dokumentov z tejto web-stránky slúži výhradne pre informačné, mediálne, nie obchodné a osobné účely a dokumenty nebudú kopírované, zaznamenané na PC sieti alebo vysielané v komerčných médiách, a (3) nevykonajú sa žiadne zmeny v týchto dokumentoch. Použitie pre účely ďalšieho kopírovania alebo retransmisie musí byť výslovne povolené spoločnosťou Boehringer Ingelheim ako vlastníkom autorských práv.

Klauzula o odmietnutí

Za účelom uvedenia presných a najaktuálnejších informácií na tejto web-stránke bolo vyvinuté maximálne úsilie. Avšak skupina spoločností Boehringer Ingelheim a/alebo jej príslušní dodávatelia neposkytujú žiadne prehlásenia o vhodnosti informácií obsiahnutých v tomto dokumente a súvisiacej grafiky publikovanej na tejto web-stránke za akýmkoľvek účelom. Všetky dokumenty a grafické prílohy sú poskytnuté v takom stave v akom sú uvedené a bez akéhokoľvek druhu záruky. Skupina spoločností Boehringer Ingelheim a/alebo jej príslušní dodávatelia sa týmto vzdávajú a odmietajú akékoľvek a všetky záruky a podmienky týkajúce sa týchto informácií vrátane všetkých implikovaných záruk a podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti pre konkrétny účel, titulu a neporušenia práv. Každý prístup a použitie obsahu tohto dokumentu je vykonané na vlastné riziko užívateľa. V žiadnom prípade nebudú subjekty skupiny spoločností Boehringer Ingelheim a/alebo jej príslušných dodávateľov zodpovedné za akékoľvek zvláštne, nepriame alebo následné škody alebo akékoľvek škody ktoré by vznikli v dôsledku straty použitia, údajov alebo zisku buď z titulu zmluvných krokov, opomenutia alebo iných protiprávnych krokov vykonaných v súvislosti s použitím alebo účinkom informácií dostupných na tejto web-stránke.

Dokumenty týkajúce sa farmaceutických výrobkov nie sú určené na použitie ako alternatíva konzultácií s lekárom / zdravotným špecialistom alebo iným kvalifikovaným odborníkom. Ak máte potrebu vyhľadať rady ohľadom konkrétneho zdravotného problému, kontaktujte zdravotných odborníkov. Dokumenty a súvisiaci grafický materiál publikovaný na tomto serveri môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Takisto sú tu uvedené informácie pravidelne predmetom zmien. Skupina spoločností Boehringer Ingelheim a/alebo jej príslušní dodávatelia môžu kedykoľvek vykonať zmeny a/ alebo vylepšenia tu uvedených produktu/ov a programu/ov.

Poznámky týkajúce sa softwaru, dokumentov a služieb dostupných na tejto web-stránke

Skupina spoločností Boehringer Ingelheim a/alebo jej príslušní dodávatelia nebudú v žiadnom prípade zodpovední za žiadne špeciálne, nepriame alebo následné škody alebo akékoľvek iné škody vyplývajúce zo straty použitia údajov alebo ziskov spôsobených plnením zmluvy, zanedbaním alebo iným nezákonným konaním vyplynúcim z alebo v súvislosti s použitím alebo funkciou software, dokumentov, poskytnutím alebo neposkytnutím služieb alebo informácií dostupných na tejto web-stránke.

Prepojenie na web-stránky tretích strán

Linky uvedené na tejto web-stránke vás navigujú mimo web-stránky Boehringer Ingelheim. Tieto prepojené web-stránky sú mimo kontroly firmou Boehringer Ingelheim a žiadny subjekt skupiny Boehringer Ingelheim nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej web-stránky alebo obsah web-stránky uvedenej na web-stránke, na ktorú vás naviguje naša web-stránka alebo za akékoľvek zmeny a aktualizácie týchto stránok. Rovnako akýkoľvek subjekt skupiny Boehringer Ingelheim nie je zodpovedný za webcasting alebo akúkoľvek inú formu transmisie z akejkoľvek takto prepojenej web-stránky. Uvedené linky na našej web-stránke majú slúžiť iba ako príslušenstvo a ich zahrnutie neznamená schválenie web-stránky skupinou spoločností Boehringer Ingelheim.

Autorské práva

Copyright © 2009 Boehringer Ingelheim International GmbH, Germany. Všetky práva sú vyhradené.

Obchodná značka

Obchodné názvy výrobkov spoločnosti Boehringer Ingelheim, ktoré sú tu uvedené buď výrazným písmom alebo s obchodnou značkou ® za menom sú obchodnými značkami subjektov skupiny spoločností Boehringer Ingelheim. Názvy tu uvedených spoločností a výrobkov môžu byť názvami vlastníkov týchto firiem. Použitie uvedených obchodných značiek, názvu a loga spoločnosti Boehringer Ingelheim je výslovne zakázané s výnimkou prípadov tu uvedených, kedy je to povolené a nezákonné použitie môže predstavovať porušenie zákonov. Produkty diskutované v tomto dokumente môžu mať v rôznych krajinách odlišné obchodné názvy, balenie, predstavenie výrobku a koncentráciu prísad. V prípade nejasností sa obráťte na lokálnu pobočku spoločnosti.

Žiadosti a spätná väzba

Požiadavky a iné formy spätnej väzby adresované spoločnosti Boehringer Ingelheim prostredníctvom tejto web-stránky by nemali obsahovať otázky ohľadom osobných zdravotných problémov alebo konkrétnych produktov dostupných iba na lekársky predpis. Takéto otázky je nutné adresovať zdravotnému špecialistovi. Ak niektorý užívateľ dokumentov poskytne v odpovedi informácie týkajúce sa spätnej väzby – napr. otázky, komentáre, návrhy a podobne v súvislosti s obsahom týchto dokumentov, takéto informácie sa nebudú považovať za dôverné a skupina Boehringer Ingelheim nebude mať povinnosť akéhokoľvek druhu v zmysle týchto informácií a bude môcť voľne reprodukovať, používať, zverejniť a distribuovať takéto informácie iným subjektom bez obmedzenia.

Váš prístup na túto web-stránku môže byť zaznamenaný. Skupina spoločností Boehringer Ingelheim môže voľne použiť tieto záznamy za účelom štatistických vyhodnocovaní, zabezpečenia poskytovania kontinuálnych služieb a modernizácie webstránok. Ak s touto zásadou nesúhlasíte, nepoužívajte tieto naše služby. Vyhradzujú sa akékoľvek práva, ktoré nie sú výhradne udelené na tejto web-stránke.

Čo nie je povolené?

Nesmiete haniť, zneužívať, narušovať, prenasledovať, ohrozovať alebo inak poškodzovať zákonné práva iných (ako napr. právo na súkromie a zverejňovanie). Je zakázané zverejňovať akékoľvek hanlivé, porušujúce, obscénne, neslušné, zavádzajúce alebo nezákonné texty. Takisto je zakázané pripájať súbory obsahujúce vírusy, poškodené súbory alebo iný software alebo program, ktorý môže poškodiť funkciu počítača iných užívateľov.

Čo sa stane keď nebudete dodržiavať pravidlá?

Zverejnené texty / prílohy môžu byť odstránené a v prípade potreby budú prijaté súdne opatrenia – napr. občianske alebo trestné sankcie.

Dôležité!

Všetky texty, obrázky a všeobecný obsah uvedený čitateľmi nemusí odrážať názory alebo myšlienky spoločnosti Boehringer Ingelheim, jej zamestnancov alebo spoločníkov. Všetci návštevníci tejto stránky súhlasia s udelením plného práva na neobmedzené použitie všetkých textov, obrázkov a obsahu uvedeného na tejto webstránke spoločnosťou Boehringer Ingelheim pre účely podpory predaja.